Saturday, March 15, 2014

Introductions

บทคัดย่อ
               การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหมายความถึงความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษานั้นๆ อย่างมีความหมายและประสบผลสำเร็จ เป็นการบูรณาการของทักษะฟังพูดในระดับเบื้องต้นหรือทักษะอ่านเขียนในระดับก้าวหน้า ทักษะฟังจัดว่าเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้เรียน เพราะการฟังภาษาพูดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาที่เพียงพอ ก่อให้เกิดทักษะพูดในเวลาถัดมาอันเป็นธรรมชาติของภาษาแม่ทุกภาษาที่ทารกหรือผู้เรียนต้องมีพัฒนาการเป็นลำดับ ผู้เรียนที่กำลังเรียนภาษาต่างประเทศจึงต้องฝึกทักษะฟังอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เพื่อให้เข้าใจในสิ่งที่ฟังและโต้ตอบได้ถูกต้อง พัฒนาไปสู่ทักษะฟังพูดที่มีประสิทธิภาพ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแหล่งเรียนรู้การฟังและรูปแบบการนำไปใช้สำหรับผู้เรียนทุกระดับ ด้วยวิธีการที่สะดวกใช้ ง่ายต่อการเรียนรู้ ประหยัดค่าใช้จ่ายและเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

No comments:

Post a Comment